Videonadzor - obdelava podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov v sklopu izvajanja videonadzora dostopa v poslovne prostore in znotraj  delovnih prostorov družbe SOLINE Pridelava soli d.o.o., se objavijo na spletnem mestu družbe SOLINE Pridelava soli d.o.o. 

Splošno 

Družba SOLINE Pridelava soli d.o.o. (v nadaljevanju: SOLINE) v primerih, ko je to potrebno zaradi varovanja ljudi, premoženja, podatkov ali poslovnih skrivnosti, skladno s predpisi izvaja videonadzor dostopa v poslovne prostore in videonadzor znotraj delovnih prostorov. V tem dokumentu SOLINE podaja informacije o obdelavi osebnih podatkov v zvezi s tem. 

Informacije o upravljavcu 

Upravljavec osebnih podatkov je SOLINE Pridelava soli d.o.o., Seča 115, 6320 Portorož, www.soline.si, #EM#696f646c4476696b61676f257f64#EM#

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva pisno na naslovu: SOLINE Pridelava soli d.o.o. (Varstvo osebnih podatkov), Seča 115, 6320 Portorož, oziroma na e-naslovu: #EM#696f646c4476696b61676f257f64#EM# .

Nameni in podlage za obdelavo 

SOLINE videonadzor dostopa oziroma pristopa v poslovne prostore izvaja z namenom zagotavljanja varnosti ljudi ali premoženja družbe SOLINE Pridelava soli d.o.o. ali tretjih oseb, zagotavljanja nadzora vstopa ali izhoda v poslovne prostore ali iz njih ter tam, kjer obstaja možnost ogrožanja delavcev.  

Videonadzor dostopa oziroma pristopa v poslovne prostore, ki vključuje tudi videonadzor javnih površin, se izvaja zaradi varovanja prostorov, zgradb ali območij in premoženja SOLIN,.  

Videonadzor znotraj delovnih prostorov se izvaja, kadar je to nujno potrebno z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ali varovanja tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti. 

SOLINE videonadzor izvaja v primerih, ko presodi, da za to obstaja zakoniti interes družbe in ta interes prevlada nad interesi, temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami posameznikov. SOLINE pri tem upošteva morebitne potencialne učinke, ki jih takšna obdelava lahko ima za posameznike (tako pozitivne kot negativne), in pravice uporabnikov, povezane s predvideno obdelavo. Pri tem zakoniti interes SOLINE samodejno ne prevlada nad interesi ali temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov. 

Vrste podatkov 

Pri videonadzoru lahko SOLINE obdeluje naslednje osebne podatke: posnetek posameznika (fotografija), podatek o lokaciji, datum in čas posnetka. 

Vir podatkov 

SOLINE podatke pridobi z zajemom videoposnetka. 

Obdobje hrambe  

Osebni podatki, ki so obdelovani pri videonadzoru, se hranijo največ 30 dni. 

Uporabniki osebnih podatkov 

Uporabniki osebnih podatkov so SOLINE Pridelava soli d.o.o.

Uradni organi lahko osebne podatke od SOLINE pridobijo v primerih in po postopkih, določenih z zakonodajo. 

Iznos v tretje države 

SOLINE videoposnetkov ne iznaša v tretje države. 

Pravice posameznikov 

Posamezniki lahko zahtevajo: 

  • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih SOLINE o njih obdeluje; 
  • popravek podatkov v primerih, ko menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje SOLINE, niso pravilni; 
  • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da SOLINE preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov, kar bo SOLINE izvedel v obsegu, ki je dopusten glede na dovoljeno obdelavo oziroma skladno z zakonodajo. 

 Poleg tega lahko posamezniki: 

  • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa; 
  • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali SOLINE. 

Posamezniki pravice uveljavljajo tako, da družbi SOLINE d.o.o. posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer na e-naslov: #EM#696f646c4476696b61676f257f64#EM# ali poštni naslov: SOLINE Pridelava soli d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Seča 115, 6320 Portorož. 

Posameznik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo. 

Popravke podatkov lahko posamezniki družbi SOLINE d.o.o. sporočijo le pisno. 

Določene pravice posameznikov so lahko v posameznih primerih omejene skladno s predpisi. 

SOLINE bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne pozneje kot v treh mesecih. 

Pravica do pritožbe 

Če posameznik meni, da SOLINE pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo. Posameznik pošlje pritožbo na naslov: SOLINE Pridelava soli d.o.o., Seča 115, 6320 Portorož., ali na e-naslov: #EM#696f646c4476696b61676f257f64#EM#.  

Posameznik lahko vloži pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec. 

 SOLINE Pridelava soli d.o.o. 

Projekt SOLJKE

Prijavite se na naše e-novičke