Pogoji nakupa blaga in storitev

Pogoji nakupa blaga in storitev

1. Splošno

1.1. Pogoji nakupa blaga in storitev (v nadaljevanju: pogoji) določajo pogoje poslovanja v zvezi z nakupom in prodajo blaga in storitev, ki ga izvaja podjetje SOLINE Pridelava soli d.o.o., Seča 115, 6320 Portorož (v nadaljevanju: podjetje ali SOLINE).

1.2. Soline uporabniku predlagajo, da si pred ali najkasneje ob sklenitvi pogodbe za nakup blaga ali storitev te pogoje natisne ali shrani na primeren lasten trajni nosilec podatkov.

1.3. Osebna izkaznica podjetja:

Firma:

SOLINE Pridelava soli d.o.o

Sedež podjetja:

Seča 115, 6320 Portorož

Matična številka:

1385395000

Davčna številka:

61587858

Identifikacijska številka za DDV

SI61587858

Telefonska številka:

05 672 13 30

Številka telefaksa:

05 672 13 31

e-naslov:

#EM#65726a6c744575686460646e227e67#EM#

Spletno mesto:

www.soline.si


2. Opredelitev pojmov

2.1. Uporabnik, kot ga opredeljujejo ti pogoji, je oseba (pravna ali fizična), ki uporablja postopek sklepanja pogodb, torej (potencialni) kupec blaga in storitev podjetja v skladu s temi pogoji.

2.2. Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki pridobiva / uporablja blago za namene, ki ne spadajo v njeno pridobitno, trgovsko, poslovno ali poklicno dejavnost.

2.3. Ostali pojmi, uporabljeni v teh pogojih, imajo enak pomen, kot je določen v Zakonu o varstvu potrošnikov in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktih.

3. Nakup blaga in storitev

3.1. Bistvene lastnosti blaga/storitve so opredeljene pri opisu posameznega blagu oz. storitve.

3.2. Vse cene blaga in storitev so v evrih in vključujejo DDV, razen če ni izrecno določeno drugače. SOLINE si pridržujejo pravico do spremembe cen blaga, če ni drugače navedeno pri posamezni prodajni ponudbi (popusti, premije, darila in podobno). Popusti se medsebojno izključujejo ali veljajo, kot je opredeljeno pri posamezni prodajni ponudbi.

3.3. Zaradi zaokroževanja cen, definiranih na dve ali več decimalnih mest, se lahko zgodi, da se znesek na računu razlikuje pri končni ceni za največ dva centa.

3.4. Vklopi razum, zahtevaj račun: prodajalec mora za dobavo blaga ali storitve izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga obdržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora.

3.5. Roki veljavnosti posebnih prodajnih ponudb (popusti, premije, darila in podobno), ki se med sabo lahko razlikujejo, so navedeni ob posamezni prodajni ponudbi.

3.6. V zvezi s pogoji dostave in izvedbe storitve ter rokom dostave ali izvedbe storitve velja, da SOLINE izpolnijo svojo obveznost takoj, najpozneje pa v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače ali če je drugače opredeljeno pri posamezni prodajni ponudbi blaga ali storitve.

3.7. Morebitni dodatni stroški, povezani z naročilom blaga ali storitev (stroški pošiljanja blaga, ipd.), so navedeni v okviru posamezne prodajne ponudbe ter je uporabnik o njih obveščen pred zaključkom oddaje naročila.

3.8. Slike blaga so lahko simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja blaga.

3.9. SOLINE kot prodajalec kupcu izročiti ustrezno blago in odgovarjajo za stvarne napake svoje izpolnitve. Glede odgovornosti za stvarne napake se za potrošnike uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij; glede odgovornosti za stvarne napake za pogodbe, sklenjene z uporabniki, ki niso potrošniki, pa se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

4. Nakup blaga in storitev na daljavo in zunaj poslovnih prostorov

4.1. Ti pogoji določajo tudi pogoje poslovanja v zvezi z nakupom in prodajo blaga in storitev na daljavo in zunaj poslovnih prostorov, ki ga izvajajo SOLINE.

4.2. Pogodba, sklenjena na daljavo, se sklene med SOLINAMI in uporabnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank. To organizirano prodajo na daljavo oz. sistem opravljanja storitev vodijo SOLINE, ki za namen sklenitve pogodbe vse do trenutka njene sklenitve uporablja izključno sredstva za komuniciranje na daljavo (npr.: pisemske pošiljke in druge tiskovine, katalogi, telefonski pogovori, oglaševanje v tisku z naročilnico, televizijska prodaja, faksimile naprava, elektronska pošta in svetovni splet ali internet).

4.3. SOLINE in uporabnik medsebojne pravice in obveznosti pri nakupu blaga in storitev na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov urejata s temi pogoji, ki so sestavni del pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.

4.4. Uporabnik se mora pred sklenitvijo pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov seznaniti z vsebino teh pogojev, ter s sklenitvijo pogodbe potrditi strinjanje s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz teh pogojev.

4.5. Uporabnik se mora pred sklenitvijo pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov za nakup/naročilo storitve strinjati, da se s potrditvijo naročila začne storitev opravljati takoj oz. v odstopnem roku 14 dni, kot opredeljuje 43.č člen Zakona o varstvu potrošnikov.

4.6. V primeru, da se uporabnik z vsebino teh pogojev ne strinja, ni upravičen do sklenitve pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.

4.7. Kot način sklepanja pogodb za na daljavo in zunaj poslovnih prostorov SOLINE zagotavljajo nakup preko E-trgovine.

5. Načini nakupa blaga in storitev preko E-trgovine

5.1. Splošno

5.1.1. E-trgovina je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji blaga in storitev. Lastnik in upravljavec E-trgovine so SOLINE.

5.1.2. SOLINE in uporabnik medsebojne pravice in obveznosti pri nakupu blaga in storitev na daljavo in zunaj poslovnih prostorov urejata s temi pogoji. Ostala določila v zvezi z medsebojnimi pravicami in obveznostmi so opredeljena tudi v dokumentu »Dodatna določila nakupa blaga in storitev v E-trgovini« (v nadaljevanju: Določila E-trgovine), ki je objavljen na spletnem mestu SOLIN.

5.1.3. Z uporabo E-trgovine se šteje, da se uporabnik strinja s temi pogoji. Strinjanje s temi pogoji mora uporabnik izraziti na način, da to v postopku nakupa v E-trgovini izrecno označi s potrditvijo v vnosnem polju, sicer nakupa v E-trgovini ni možno zaključiti. SOLINE kupcu predlagajo, da si te pogoje natisne ali shrani na primeren trajni nosilec podatkov.

5.1.4. Podjetje ni preverilo vseh strani, ki so povezane s spletno stranjo E-trgovine, in zato ni odgovorno za vsebino katerekoli zunanje ali druge strani, ki je na kakršenkoli način z njo povezana. Pri vseh povezavah z drugimi spletnimi stranmi ali mesti nosi celotno tveganje in odgovornost uporabnik sam.

5.1.5. Uporabnik je sam odgovoren za dostop do svojega uporabniškega računa in bo tudi sam poskrbel za varovanje uporabniških podatkov in gesel.

5.1.6. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

5.2. Varovanje in obdelava podatkov

5.2.1. Uporabnik z izvedeno registracije in/ali nakupom v E-trgovini brez registracije dovoljuje podjetju zbiranje in uporabo podatkov, ki jih vnese ob registraciji oziroma ob nakupu v E- trgovini brez registracije (v nadaljevanju: nakup v E-trgovini).

5.2.2. Osebne podatke registriranih uporabnikov in kupcev obdelujejo SOLINE kot upravljavec podatkov v skladu s temi pogoji in Politiko zasebnosti.

5.2.3. Ob registraciji oziroma nakupu v E-trgovini se o posamezniku obdelujejo osebni podatki, ki jih le ta ali uporabnik oziroma kupec poda na spletnih straneh E-trgovine in ki so zbrani v sklopu nakupov blaga ali storitev.

5.2.4. Pri registraciji oziroma nakupu blaga in storitev v E-trgovini se podatki podani ob registraciji oziroma nakupu uporabljajo na podlagi pogodbe za izvajanje storitev, kar vključuje med drugim vodenje uporabniškega računa, prodajo, dobavo, zaračunavanje balga in storitev, reševanje reklamacij in pritožb in uveljavljanje zahtevkov za plačilo blaga in storitev.

5.2.5. Podatki zbrani ob registraciji oziroma nakupu se uporabljajo tudi za naslednje zakonite interese za katere si prizadeva upravljavec:

SOLINE neprestano prilagajajo in izboljšujejo svoje storitve ter  ponudbo blagi in storitev. Zato ima zakoniti interes, da spremljajo uporabo svojih spletnih strani ter prodajo blaga in storitev in analizirajo uporabo le teh za načrtovanje ter razvoj storitev in produktov, oceno trga ter merjenje uspešnosti prodaje, marketinških aktivnosti. Obdelava podatkov za analize ne vpliva na pravice uporabnikov, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij

preprečevanje zlorab; Pri sklepanju pogodbenih razmerij in nakupu blaga oziroma storitev SOLINE izvajajo postopke in ukrepe, s katerimi preprečujejo zlorabe. Zakoniti interes SOLIN za preprečevanje zlorab praviloma vedno prevlada nad interesi in temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov. Na podlagi obdelave lahko podjetje sprejme ukrepe za preprečevanje zlorab, ki lahko vključujejo ukinitev računa, prepoved sklepanja ali prekinitev kupoprodajnih pogodba, prekinitev pogodbenega razmerja, dejavnosti potrebne za identifikacijo uporabnikov oziroma kršiteljev, sprožitev ustreznih civilnih, inšpekcijskih ali kazenskih postopkov za preprečitev ali omejitev zlorab in druge ukrepe, dopustne s predpisi.

neposredno trženje; Pravna podlaga za neposredno trženje je lahko v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov tudi zakoniti interes. Na podlagi zakonitega interesa in z namenom neposrednega trženja bodo SOLINE obdelovale osebne podatke uporabnikov in kupcev E-trgovini za obveščanje o ponudbi SOLIN in sicer prek e-pošte, navadne pošte.

segmentacija strank; SOLINE želijo pri neposrednem trženju zagotoviti strankam najboljšo možno storitev, ponudbo in uporabniško izkušnjo, zato si prizadevajo strankam posredovati ustrezno osebno prilagojeno ponudbo. Za ta namen bo podjetje podatke o strankah in nakupih obdelovalo tako za avtomatizirano določanje o tem, ali je posamezna ponudba stranko zanimiva, kot tudi za oblikovanje uporabniških segmentov (npr. glede na demografske, sociografske, vedenjske podatke, kriterije in obravnave, kot so spol, starost, kraj bivanja, pogostost uporabe storitev, način in čas uporabe storitev, spletnih mest in aplikacij, pretekle nakupne navade, lokacija, spletna identifikacija), na podlagi katerih bo stranki posredovalo ponudbe.

vabila na dogodke; SOLINE želijo strankam zagotoviti najboljšo možno storitve, ponudbo in uporabniško izkušnjo, zato si prizadevajo strankam posredovati ustrezno osebno ponudbo. Za ta namen SOLINE organizirajo dogodkov, kjer predstavijo izdelke in storitve z možnostjo testiranja izdelka ali storitve. Na podlagi osebnostne izkušnje lahko SOLINE prilagodijo ponudbo stranki. 

5.2.6. Za oziroma pred uporabo osebnih podatkov v druge namene bo podjetje pridobilo ustrezno soglasje uporabnika oziroma drugo ustrezno pravno podlago.

5.2.7. Podjetje hrani podatke, vnesene ob registraciji in/ali ob nakupu v E-trgovini, in vse spremembe, ki jih uporabnik naknadno opravi sam, v ustrezno varovanem in zaščitenem sistemu.

5.2.8. V primeru, da se uporabnik, ki je poslovni subjekt (t.j. ni potrošnik) ne opredeli, da se njegovi podatki oziroma osebni podatki uporabljajo za namene trženja storitev podjetja, bo podjetje te podatke za tovrstne namene uporabljal le v primerih in na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

5.2.9. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da podjetje trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, segmentacije oziroma vabljenja na dogodke. Podjetje je dolžno v petnajstih dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, segmentacije oziroma vabljenja na dogodke ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti uporabnika.

5.2.10. Več informacij o obdelavi podatkov s strani SOLIN in pravicah uporabnikov vam je na voljo v Politiki zasebnost

5.3. Plačilne metode in način plačila

5.3.1. Ob nakupu v E-trgovini lahko uporabnik izbira med naslednjimi načini plačila oziroma plačilnimi instrumenti mestih.

  • Plačilna kartica

V primeru, da uporabnik izbere plačilo s plačilno kartico, mora izbrati kartico s katero želi plačati. Kartica mora omogočati spletno nakupovanje. Vnesti mora svojo številko plačilne kartice in datum njene veljavnosti.

  • Plačilo po povzetju z gotovino

V primeru, da uporabnik izbere plačilo po povzetju z gotovino, se plačilo kupnine izvede ob dostavi blaga.

  • PayPal

V primeru, da uporabnik izbere plačilo s plačilnim instrumentom PayPal si mora uporabnik predhodno ustvariti uporabniški račun PayPal. Znesek nakupa se uporabniku odšteje s PayPal računa, od ponudnika PayPal pa uporabnik prejme potrdilo o plačilu na svoj elektronski naslov, ki ga je prijavil v okviru registracije PayPal računa. Več informacij o uporabi plačilnega instrumenta PayPal je na voljo na spletni strani paypal.com.

5.3.2. Stroški, povezani z uporabo izbranega načina plačila/plačilnega instrumenta, se zaračunajo v skladu s pogoji in ceniki izdajateljev/ponudnikov posameznega načina plačila/plačilnega instrumenta.

5.3.3. V primeru, da SOLINE uporabniku zaračunajo stroške za uporabo določenega načina plačila/plačilnega instrumenta, so pogoji in cene opredeljeni v dokumentu Določila E-trgovine.

5.3.4. Če uporabnik izbere način plačila s plačilno kartico, se zavezuje, da bo v primeru neuspešne izvedbe plačila iz kateregakoli razloga v roku 5 dni od prejetega poziva k plačilu s strani podjetja, kupnino za blago poravnal na enega od drugih ponujenih načinov.

5.3.5. Podatki o plačilni kartici, ki jih uporabnik vnese v primeru izbire načina plačila s plačilno kartico, se v kodirani obliki prenesejo iz računalnika uporabnika neposredno v avtorizacijski strežnik banke.

5.3.6. V primeru neplačila oz. nepopolnega plačila ima podjetje pravico, do odstopa od pogodbe, skladno z veljavno zakonodajo.

5.3.7. Cene veljajo v trenutku oddaje uporabnikovega naročila. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila in pogoji, ki veljajo za E-trgovino.

5.4. Sklepanje pogodb/potrditev naročila

5.4.1. V primeru neizpolnitve obveznih vnosnih polj sistem samodejno zazna napako in opozori uporabnika pred oddajo naročila.

5.4.2. Naročilo o nakupu blaga in storitev je praviloma sklenjeno, ko uporabnik E-trgovine na elektronsko pošto prejme potrdilo o naročilu, če pogoji pri posamezni ponudbi izrecno ne opredeljujejo drugače.

5.4.3. Pogoje o nakupu blaga in storitev in Potrdilo o opravljenem naročilu blaga in/ali storitev uporabnik prejeme na e-naslov, ki ga je vpisal ob registraciji ali neregistraciji. Uporabnik si mora potrdilo in pogoje natisniti ali shraniti na primeren trajni nosilec podatkov.

5.5. Dostava blaga

5.5.1. Po oddaji naročila uporabnik po elektronski pošti prejme potrditev naročila s seznamom naročenega blaga. Dokument vsebuje tudi številko naročila na katero se lahko uporabnik sklicuje pri stikih s podjetjem. V potrditvi naročila sta navedena tudi telefonska številka in naslov elektronske pošte SOLIN, na katera se lahko uporabnik obrne v zvezi s kakršnimkoli vprašanjem, vezanim na naročilo..

5.5.2. Dostavo pošiljk vršijo pogodbeni partnerji SOLIN. Roki, načini in stroški dostave so opredeljeni v dokumentu Določila E-trgovine.

5.5.3. Prevzem pošiljke s strani druge osebe, ki ni registrirani uporabnik, je možen le na podlagi predložitve overjenega pooblastila in identifikacije prevzemnika na veljavnim osebnim dokumentom, podatke z osebnega dokumenta pa lahko poslovni partner SOLIN prepiše.

6. Pravica do odstopa pogodbe

6.1. Uporabnik ima pravico, da v 14 dneh od dobave blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev, in sicer na e-naslov  #EM#65726a6c744575686460646e227e67#EM#. Obrazec tu: Odstop od pogodbe

6.2. Uporabnik lahko obvestilo o odstopu poda z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe ali izpolni Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe (Ur. l. RS, št. 43/2014), ki je na voljo na svetovnem spletu. Potrošniku se priporoča pisno oddajanje obvestila, saj nosi dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa.

6.3. Šteje se, da je uporabnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

6.4. Uporabnik mora blago vrniti podjetju v 14 dneh po pisnem sporočilu o odstopu od pogodbe, pri čemer krije neposredne stroške vračila blaga uporabnik oz. kupec sam. Priložena mora biti kopija dokumenta, ki dokazuje istovetnost blaga in kupca, ki je bil priložen ob dobavi tega blaga. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga – zaradi česar se uporabniku priporoča, da je blago nerabljeno, nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži (slednje zlasti zaradi zaščite blaga pred poškodbami v procesu vračila blaga podjetju SOLINE)

6.5. Zmanjšanje vrednosti blaga, ki je bilo uporabljeno (preko meja preizkusa za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga) znaša določen % od redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa tega blaga: v primeru, da je iz razlogov na strani uporabnika na blagu nastala škoda (npr. da je blago oz. sestavni deli prodajnega kompleta poškodovano, v spremenjeni količini ali kvaliteti, neoriginalni oz. poškodovani embalaži) so SOLINE upravičene od uporabnika uveljavljati povračilo celotne škode na blagu, skladno s temeljnimi načeli civilne odškodninske odgovornosti. Odgovornost uporabnika za plačilo zmanjšanje vrednosti blaga lahko znaša do zneska polne redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa tega blaga, glede na obseg zmanjšanja vrednosti, kar za vsak posamezen primer individualno ugotavljajo SOLINE ali pooblaščeni dobavitelji.

6.6. SOLINE uporabniku vrnejo vsa opravljena plačila v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 14 dni od prejetja sporočila o odstopu od pogodbe. Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler uporabnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

6.7. Če uporabnik odstopi od pogodbe o opravljanju storitev po tem, ko se je opravljanje storitve začelo pred iztekom odstopnega roka na podlagi uporabnikovega izrecnega predhodnega soglasja, plača podjetju znesek v sorazmerju z opravljeno storitvijo do dneva obvestitve podjetja o odstopu od pogodbe, v tem primeru se sorazmerni del izračuna glede na skupno vrednost pogodbe o opravljanju storitev. V primeru odstopa od pogodbe o nakupu zakupljenih količin storitev se uporabniku opravljene storitve zaračunajo po veljavnem ceniku teh storitev, ki je na voljo na spletnih in prodajnih mestih SOLIN.

6.8. Naslov za vračilo blaga: SOLINE Pridelava soli d.o.o., Seča 115, 6320 Portorož, vračilo e-trgovina.

6.9. Uporabnik nima pravice do odstopa pri pogodbah:

- o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih uporabnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

- o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi uporabnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni,

- o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat,

- o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe.

7. Reklamacije

7.1. V zvezi z nakupom blaga in storitev lahko uporabnik poda reklamacijo oz. ugovore, pripombe, zahtevke in izjave v rokih in na način, kot določa veljavna zakonodaja.

7.2. Uporabnik poda reklamacijo na elektronski naslov za sprejem reklamacije: #EM#65726a6c744575686460646e227e67#EM#.

7.3. V primeru zahtevka uporabnika, ki se nanaša na jamčevanje SOLIN iz naslova napake na blagu, je uporabnik dolžan priložiti tudi blago z vso pripadajočo dokumentacijo.

7.4. Reševanje reklamacij poteka v skladu z določili veljavne zakonodaje.

7.5. SOLINE ne priznavajo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

8. Omejitev odgovornosti

8.1. SOLINE se bodo po najboljših močeh trudile zagotavljati točne in ažurne podatke na spletišču, vendar uporabnika opozarjajo, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamčijo za njihovo točnost oziroma ažurnost in ne prevzemajo nobene odgovornosti v zvezi s tem. SOLINE prav tako ne prevzemajo odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

8.2. SOLINE niso odgovorne za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti SOLINE, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, ne odgovarjajo za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

8.3. SOLINE si pridržujejo pravico, da kadarkoli spremenijo ali odstranijo vsebino spletne strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. SOLINE ne odgovarjajo za nobene posredne ali neposredne poškodbe ali izgube informacij, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi in prebiranju internetnih strani, ki niso v lasti SOLIN. Uporabnik je pri izbiri drugih internetnih strani, na katere se lahko poveže preko spletišča, popolnoma samostojen in v celoti odgovoren.

9. Avtorske pravice

9.1. Vsebina spletišča je avtorsko delo in je kot taka predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine, imetnik avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine pa so SOLINE. V avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

9.2. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če to upravljavec izrecno dovoli v pisni obliki. Če uporabnik posreduje kakršnokoli gradivo SOLINAM, brezplačno prenaša na SOLINE vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

10.Končne določbe

10.1. Ti pogoji pričnejo veljati 25.3.2021 za uporabnike, ki kupijo blago ali storitev po tem datumu.

10.2. Z dnem pričetka veljave teh pogojev prenehajo veljati Pogoji poslovanja z dne 15.3.2021.

10.3. Ti pogoji se objavijo in so dostopni na spletnem mestu SOLIN.

SOLINE Pridelava soli d.o.o.

Prijavite se na naše e-novičke